Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "БС и С - 90" ЕООД , вписано в Търговския регистър с ЕИК 203287116 със седалище - БЪЛГАРИЯ, гр. Пазарджик 4400, ул. "МАКГАХАН" 12, ел.поща - info@instrumentami.com.

В Дружеството, Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи и продуктите, които предлагаме. Винаги, когато Ви питаме и Вие трябва да направите своя избор, правото Ви на защита на личните данни, е установено като ограничение на обработката, така че във всички случаи Вие можете да ни се доверите напълно и да се съсредоточите върху създаването на контакти на професионална основа. Предоставяйки ни Вашата информация, Вие ни се доверявате и това ни кара да поемем пълна отговорност за нейното законосъобразно обработване. Подхождаме отговорно и отдаваме голямо значение на защитата на личната Ви информация, която ни предоставяте при регистрацията Ви като клиент - на нашия фирмен сайт.

Стремим се към прозрачност при обработването на Вашите данни. Написахме нашата Политика за поверителност на личните данни и свързаните с нея документи на достъпен език, без твърде усложнени изрази и съдържащи достатъчно информация.

Най важното е да се уверите, че разбирате информацията, която обработваме и какви са възможностите Ви за избор.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в сила от 25 Май 2018.

1.         КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни, приложенията, които използваме, за да пазарувате от нас.

2.         ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Лични данни обработвани от  "БС и С - 90" ЕООД на фирмения ни сайт при регистрацията Ви като клиент са: Вашите две имена, ел. поща, телефон, държава, град, пощенски код, адрес.

3.         „БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

За разработка и с цел подобряване на потребителския интерфейс на нашата уеб страница, ние използваме платформата на сайта ни и съответно използваме „бисквитки“ и подобни технологии при спазване на стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

БИСКВИТКИТЕ СА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЕНА ВЪВ ВАШИЯ БРАУЗЪР ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАСТРОЙКИ И ИДЕНТИФИКАТОРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА НЯКОИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ В САЙТА УСЛУГИ. НИЕ  ИЗПОЛЗВАМЕ НА САЙТА COOKIES, СВЪРЗАНИ С ВАШИЯТ IP АДРЕСИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ГРАД, ДЪРЖАВА, ЧАСОВА ЗОНА), МОДЕЛ НА СМАРТ УСТРОЙСТВО (ТЕЛЕФОН ИЛИ КОМПЮТЪР), ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА, ЕЗИК, ВАЛУТА, АКТИВНОСТ, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ СТРАНИЦИ ОТ САЙТА НИ.

4.         КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА 

Обработваме личните Ви данни на следните основания:

•           изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Дружеството да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.

•           сключване и изпълнение на договори за предоставяне на стоките на Дружеството.

•           прилагане на легитимните интереси на ползватели на Услугите, трети лица като членове, други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др.

Ние обработваме Вашата информацията за следните цели:

•           съгласно конкретна Ваша клиентска поръчка, при продажба, при изготвяна на оферта или в отговор на ваше запитване, касаещо предлаганите от нас стоки и услуги.

5.         КАК СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Тъй като нашата цел е да Ви помогнем да направите уместни връзки, основното споделяне на информацията е между членове и партньори на Дружеството. Също така, споделяме информация на някои потребители с доставчици на услуги и партньори, които ни помагат да поддържаме нашите услуги. За повече подробности относно споделянето на Вашата информация с другите, моля, прочетете следното:

•           С нашите доставчици на услуги и партньори. Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, анализи. При споделянето на информация се стремим да спазваме законовите изисквания или да се ограничим до не лична информация (две или три имена). Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с някакъв партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.

•           За корпоративни транзакции. Ние може да прехвърлим Вашата информация, ако сме част от сливане, продажба, придобиване, преотстъпване, преструктуриране, реорганизация, разпускане, фалит или друга промяна на собствеността или контрола, за което ще бъдете своевременно информирани.

•           Когато се изисква от закона. Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо:

-           да се спази правен процес, като напр. съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване на правителството / правоприлагането или други законови изисквания; 

-           да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления (във всеки един случай се прилага приложимото право);

-           да се защити безопасността на всяко лице.

•           Със съгласие или по молба. Ние можем да поискаме съгласието Ви да споделите информацията си с трети страни. Във всеки отделен случай ще изясним защо искаме да споделим Вашата информация.

6.         ТРАНСГРАНИЧНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Дружеството не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз.

7.         ВАШИТЕ ПРАВА

Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права. Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място в нашия офис. Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури. Вие можете да подадете искането си в хартиен вид - от нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

СПИСЪК С ПРАВАТА ВИ:

•           Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;

•           Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни;

•           Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента;

•           Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента;

•           Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка;

•           Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.

•           Право на възражение - по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.

•           Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.

•           Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

8.         ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно.

9.         КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Отчитайки сложността на проблема ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни - физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Прилагайки новите изисквания на регламента при пренос на данни използваме и криптирана защита.

10.        ДОКОГА СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или е определено в законодателството на страната. Срок за съхраняване на личните данни: Срокът, за който ще съхраняваме вашите лични данни е в период от 1 една година, след което те ще бъдат унищожени, както и Вашият профил в системата, ако съществува създаден такъв. Срокът на унищожение на вашите данни може да бъде по-дълъг от една година в случаите, когато българското законодателство изисква това.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница. Последна актуализация: 23 май 2018 г.

11.        КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси относно тази Политика за защита на личните данни, изпратете имейл на: info@instrumentami.com или по пощата на адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. "МАКГАХАН" 12.